Codul etic al profesorului

Art. 1.  (1) Prezentul cod-cadru de etica (denumit in continuare cod) este elaborat in baza art. 10 si 16 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.550/2011. (2) Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabil cu instruirea si educatia, care, in conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) – (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste functia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de indrumare si de control si personal didactic asociat in cadrul unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, in inspectoratele scolare si unitatile conexe ale acestora, denumit in continuare personal didactic, si care are obligatia, datoria morala si profesionala de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile prezentului cod.  

Art. 2. Codul instituie un ansamblu de valori, principii si norme de conduita menite sa contribuie la coeziunea institutionala si a grupurilor de persoane implicate in activitatea educationala, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competitie dupa reguli corecte.

Art. 3.  Respectarea prevederilor prezentului cod reprezinta o garantie a cresterii calitatii si prestigiului invatamantului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmatoarelor obiective:

 1. a) mentinerea unui grad inalt de profesionalism in exercitarea atributiilor personalului didactic;
 2. b) cresterea calitativa a relatiilor dintre partile implicate in actul educational;
 3. c) eliminarea practicilor inadecvate si imorale ce pot aparea in mediul educational preuniversitar;
 4. d) cresterea gradului de coeziune a personalului implicat in activitatea educationala;
 5. e) facilitarea promovarii si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul scolar preuniversitar, inserabile si in spatiul social;
 6. f) sensibilizarea opiniei publice in directia sustinerii valorilor educatiei.

CAPITOLUL II Valori, principii si norme de conduita

Art. 4. Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:

 1. a) impartialitate si obiectivitate;
 2. b) independenta si libertate profesionala;
 3. c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;
 4. d) integritate morala si profesionala;
 5. e) confidentialitate si respect pentru sfera vietii private;
 6. f) primatul interesului public;
 7. g) respectarea si promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educatiei;
 8. h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;
 9. i) respectarea autonomiei personale;
 10. j) onestitate si corectitudine;
 11. k) atitudine decenta si echilibrata;
 12. l) toleranta;
 13. m) autoexigenta in exercitarea profesiei;
 14. n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii si institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii, domeniului in care isi desfasoara activitatea;
 15. o) implicare in procesul de perfectionare a caracterului democratic al societatii.

Art. 5. In relatiile cu beneficiarii directi ai educatiei, personalul didactic are obligatia de a cunoaste, de a respecta si de a aplica norme de conduita prin care se asigura:

a) ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a beneficiarilor directi ai educatiei prin:  

 • (i) supravegherea atat pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;
 • (ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice si a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor directi ai educatiei;
 • (iii) protectia fiecarui beneficiar direct al educatiei, prin sesizarea oricarei forme de violenta verbala sau fizica exercitate asupra acestuia, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • (iv) combaterea oricaror forme de abuz;
 • (v) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu beneficiarii directi ai educatiei;  

b) interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:  

 • (i) fraudarea examenelor;
 • (ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, in vederea obtinerii de catre beneficiarii directi ai educatiei de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni, de orice natura ar fi acestea;
 • (iii) favoritismul;
 • (iv) meditatiile contra cost cu beneficiarii directi ai educatiei de la formatiunile de studiu la care este incadrat;  

c) asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive;

d) respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui beneficiar direct al educatiei.

Art. 6. In relatiile cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care se asigura:

 1. a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si de comunicare;
 2. b) respectarea confidentialitatii informatiilor, a datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;
 3. c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite, in conditiile art. 5 lit. b) pct. (ii); d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere a celor deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor contra cost.

Art. 7. (1) Relatiile colegiale ale personalului didactic se bazeaza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranta, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala. (2) in activitatea profesionala, personalul didactic evita practicarea oricarei forme de discriminare si denigrare in relatiile cu ceilalti colegi si actioneaza pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Art. 8. Personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar respecta si norme de conduita manageriala prin care se asigura:

 1. a) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;
 2. b) aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice;
 3. c) evaluarea obiectiva conform atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor de serviciu din fisa postului;
 4. d) prevenirea oricarei forme de constrangere sau abuz din perspectiva functiei detinute;
 5. e) prevenirea oricarei forme de hartuire, discriminare a personalului didactic si a beneficiarilor directi ai educatiei.

Art. 9. In exercitarea activitatilor specifice (scolare si extrascolare), personalului didactic ii este interzis:

 1. a) sa foloseasca baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;
 2. b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
 3. c) sa organizeze activitati care pun in pericol siguranta si securitatea beneficiarilor directi ai educatiei sau a altor persoane aflate in incinta unitatii sau a institutiei de invatamant;
 4. d) sa consume alcool si substante interzise, cu exceptia celor recomandate medical;
 5. e) sa permita si sa incurajeze consumul de alcool si de substante interzise de catre beneficiarii directi ai educatiei, cu exceptia celor recomandate medical;
 6. f) sa organizeze si sa practice pariuri si jocuri de noroc.

Art. 10. In relatiile cu alte unitati si institutii de invatamant, precum si cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care:

 1. a) asigura sprijin in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;
 2. b) manifesta responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor beneficiarului direct al educatiei, atunci cand interesul si nevoia de protectie a acestuia impun acest lucru.

CAPITOLUL III Dispozitii finale

Art. 11. Prezentul cod se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, si nu se substituie legilor si regulamentelor in vigoare din domeniul educatiei si nici nu poate contraveni acestora.  

Art. 12. Prin prevederile prezentului cod, activitatile comisiilor judetene de etica/Comisiei de Etica a Municipiului Bucuresti nu se substituie activitatilor comisiilor de cercetare disciplinara, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici activitatilor institutiilor statului abilitate.

Art. 13.  Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac in Consiliul national de etica, cu votul a cel putin 31 de delegati din totalul de 42 de delegati, si se inainteaza Ministerului Educatiei Nationale.

Art. 14. Incalcarile prevederilor prezentului cod reprezinta abateri disciplinare si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Ordinul nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar.