In conformitate cu nota Ministerului Educatiei nr. 27267/12.11.2012:

Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al scolii.

Procedurile vor fi aduse la cunoştinţa membrilor comunitarii şcolare, vor fi dezbătute si aprobate conform procedurilor legate, devenind parte a Regulamentului intern al unitatii de invatamant, si vor fi afişate, spre informarea tuturor persoanelor care intra sub incidenta tor.

In funcţie de condiţiile specifice fiecărei unitati de invatamant preuniversitar, procedurile privind accesul persoanelor in unitatea de invatamant pot include si alte masuri decât cele prevăzute in prezenta nota.

Accesul elevilor si a personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător.

Accesul in şcoala al persoanelor străine (părinţii, rude, vizitatori etc.), numite in continuare vizitatori, se face prin intrarea stabilite de conducătorul unitatii, si este permis după verificarea identitatii acestora de care personalul delegat de conducere

Vizitatorii au obligaţia sa respecte reglementările interne ale unitatii de invatamant referitoare la accesul in unitatea de invatamant si sa nu paraseasca locul stabilit pentru intalnirea cu persoanele din şcoala. Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii decât cele stabilite de direcţiune

Accesul părinţilor in incintele si in clădirile unitatilor de invatamant preuniversitar este permis in următoarele cazuri:

  1. la solicitarea invatatorilor/diriginţilor/conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar;
  2. la şedinţele/consultaţiei cu părinţii organizate de personalul didactic
  3. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte si documente de studii sau alte situaţii şcolare care implica relaţia directa a părinţilor cu personalul secretariatului, a cabinetului medical, a profesorului sau conducerea unitatii de invatamant;
  4. la întâlnirile solicitate de părinţii, programate de comun acord cu profesorul, conducerea unitatilor de invatamant;
  5. la diferite evenimente publice si activitatea şcolare/extracurricuIare la care sunt invitaţi sa participe părinţii;
  6. pentru sprijinirea deplasării copiilor din invatamantul preşcolar, respectiv a elevilor din clasa pregătitoare si din clasa I, in si din sala de curs;
  7. in cazul unor situaţii speciale, precizate explicit in regulamentele interne ale unitatilor de invatamant.

Unităţile de invatamant vor stabili locul in care părinţii pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri sau pana la care ii pot conduce pe copii la cursuri si vor informa elevii si părinţii despre aceasta.

Parintiii nu au acces in unităţile de invatamant decât in pauze, cu excepţia cazurilor de forţa majora.

Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar accesul in şcoala se face astfel:

Art. 21. — In exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

  1. b) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.

Art. 170. — (1) Părintele copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul al unității de învățământ;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/profesorul diriginte;
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ.