Sanctionarea elevilor din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat

Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora.

Pentru a putea fi sanctionati elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, faptele acestora trebuie sa se petreaca in perimetrul unitatii de invatamant sau in cadrul activitatilor extrascolare.

Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unitatii de invatamant sau in afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii raspund conform legislatiei in vigoare.

Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

– observatie individuala;

– mustrare scrisa;

– retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, “Bani de liceu”, a bursei profesionale;

– mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant;

– preavizul de exmatriculare;

– exmatriculare.

Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor, cat si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz.

Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context.

Sanctiunile mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant și preavizul de exmatriculare nu se pot aplica in invatamantul primar.

Sanctiunile preavizul de exmatriculare și exmatricularea nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu.

Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective.

Observatia individuala

consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor in vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau de catre directorul unitatii de invatamant.

Mustrarea scrisa

consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea.

Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, spre validare.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului.

Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat elevului sau parintelui/tutorelui/sustinatorului legal, pentru elevii minori, personal sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de primire.

Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului.

Sanctiunea poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar.

Retragerea temporara sau definitiva a bursei 

se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului profesoral.

Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de invatamant.

Mutarea disciplinara

la o clasa paralela, in aceeasi unitate de invatamant, se consemneaza intr-un document care se inmaneaza de catre invatator/profesorul diriginte/ director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta a implinit 18 ani.

Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol.

Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Preavizul de exmatriculare

se intocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se inmaneaza elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar.

Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea

consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului scolar.

Exmatricularea poate fi:

– exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu;

– exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant;

– exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp.

Elevii exmatriculati din unitatile de invatamant – liceal si postliceal – din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, in anul scolar urmator, intr-o alta unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si a regulamentelor specifice.

Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator,in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri grave, prevazute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant.

Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar.

Potrivit art. 98 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1/2011 – a educației nationale, cu modificarile și completarile ulterioare, Consiliul profesoral al unitatii de invatamant este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica, este prezidat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Printre atributiile consiliului profesoral exista și prevederea de a aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor.

Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere pentru o perioada de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. in acest sens, directorul unitatii de invatamant transmite Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savarsite de elevul propus spre sanctionare.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Anularea sanctiunii

Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reintruneste.

Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) din Ordinul MENCS nr. 4.742/2016 da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata.

Anularea masurii scaderii notei la purtare dispuse in conditiile mai sus menționate, se aproba de catre entitatea care a aplicat sanctiunea.

Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs

Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.

Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior nu pot fi admisi in unitatile de invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic.

Pagube patrimoniale

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de invatamant sunt obligati sa acopere, in conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

In cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. in caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare.

Contestarea sanctiunilor

Elevii au dreptul la aparare, conform legii.

Contestarea sanctiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevazute la art. 16 din Ordinul MENCS nr. 4.742/2016 se adreseaza, de catre elev sau, dupa caz, de catre parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului, consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, in termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii.

Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Hotararea consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de invatamant, conform Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la Ministerul Educatiei Nationale in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.