Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Funcționarea consiliului de administrație

Art. 10(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.(5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea persona lului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.

(12) Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot la toate şedinţele consiliului de administraţie. Însituaţiileîn care la nivelulunităţii de învăţământ nu există elevicare au împlinitvârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţeleconsiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedinteleconsiliului de administraţie la şedinţeleîn care se dezbat problematici privind elevii.

(15) Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si sunt asumate de acestia prin semnatura.

ART. 11(2) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax,e-mail sau sub semnătură.

ARTICOLE

. 12(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;

b) scrie lizibil şi inteli gibil procesul verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese verbale al consiliului de administraţie;c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la loc vizibil;

Art. 14

(2) Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina de web a unitatii de invatamant.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile Consiliului de administrație

Art. 15

(1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

 • aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale;
 • isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;
 • particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;
 • validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
 • adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite;
 • întrep rinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
 • avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
 • aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
 • realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
 • avi zează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ;
 • propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;

Ordin 4619/2014 si 3160/2017. A se mai vedea si legea 1/2011, art 96, Rofuip art 18

ORDIN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea …